/Files/images/2023- методробота.jpg

Методична робота – це робота, яка сприяє поліпшенню фахової підготовки педагогічних кадрів у закладах освіти, спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

В ХГ № 44 методична робота має таку структуру:

методична рада, що координує і спрямовує роботу предметних методичних об’єднань та творчих груп на виконання завдань, сформульованих в річному плані і обумовлених методичною темою.

Науково-методична робота була спрямована на всебічно якісне підвищення професійного рівня педагогів, на збагачення та розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, на створення сприятливих умов для творчої їх праці та досягненні головної мети.

Мета методичної роботи:

- підвищення рівня педагогічної компетентності кожного вчителя і педагогічного колективу;

- надання допомоги вчителям, класним керівникам у розвитку їхньої майстерності як комплексу професійних знань, умінь та навичок.

Завдання методичної роботи:

1. Глибоко вивчати зміст галузей нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти та нормативних документів з метою побудови освітнього процесу на якісно новому рівні на основі компетентнісного підходу до навчання учнів, впровадження продуктивних технологій навчання.

2. Впроваджувати педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості вчителя та учня засобами інформаційних технологій.

3. Проводити методичні заходи, спрямовані на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні.

4. Спрямувати роботу методичних об’єднань на підвищення якості навченості учнів на основі проблемного аналізу даних моніторингових досліджень, рівня предметної підготовки через технологізацію навчального процесу і впровадження компетентнісного підходу до навчання.

5. Постійно поповнювати та оновлювати знання у напрямі впровадження ІКТ, набутті практичного досвіду інформатизації освітнього процесу.

6. Працювати над питанням психолого-педагогічного супроводу навчання і розвитку учнів, збереження психічного і фізичного здоров’я учнів через запровадження валеологізації та здоров'язберігаючих технологій навчання.

7. Активно стимулювати учнів до самостійної діяльності, яка забезпечує учневі самоосвіту, саморозвиток, самовираження в ході оволодіння знаннями.

8. Використовувати в освітньому процесі нові технології продуктивного навчання, інтерактивні техніки, електронні підручники, навчальні посібники та засоби навчання відповідно до рівня розвитку високих технологій, створення умов для використання ресурсів Інтернету спрямовані на розвиток особистості учня, підвищення ефективності і якості освіти.

9. Створити умови для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваціях, експериментах, творчих пошуках.

10. Організувати методичну допомогу молодим учителям з боку досвідчених.

11. Створити умови для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників.

/Files/images/мнтодика.jpg

№ з/п Заходи Термін проведення Відповідальні Примітки
І. Організаційні заходи
1. Видати накази про організацію методичної роботи в закладі освіти. вересень Адміністрація
2. В основу організаційної та змістової діяльності педагогічного колективу покласти положення нормативно-правових документів, принципи: відповідальності, гуманізації, демократизації, диференціації, індивідуалізації. Протягом року педагогічний колектив
3. Продовжити роботу методичних об’єднань:
- вчителів філології;
- вчителів початкових класів; - вчителів фізико – математичних дисциплін;
- вчителів природничих дисциплін;
- вчителів суспільних дисциплін;
- вчителів оздоровчо-трудових та художньо-естетичних дисциплін;
- класних керівників.
Протягом року Керівники МО
4. Спланувати роботу методичної ради школи. вересень Заступник директора з НВР, члени МР
5. Продовжити роботу методичної ради щодо впровадження інноваційних форм і методів роботи з педагогічним колективом (за планом роботи методичної ради). Протягом року Адміністрація , члени МР
6. Здійснити призначення наставників за молодими фахівцями. вересень Директор
7. Організація цілеспрямованої роботи з молодими спеціалістами (за окремим планом). Протягом року члени МР, педагоги-наставники
8. Забезпечити планову курсову перепідготовку вчителів. Протягом року Заступник директора з НВР
9. Залучати учителів до участі у роботі районних методичних об’єднань , конкурсі «Учитель року» Протягом року Адміністрація
10. Вдосконалювати структуру роботи з обдарованими дітьми (за планом). Протягом року Заступник директора з НВР
11. Організація роботи семінару-практикуму: «ІКТ-сучасному вчителю». щомісяця Заступник директора з НВР, вчитель інформатики
12. Організація самоосвітньої роботи педагогів, самовдосконалення й самореалізація особистості (співбесіди, індивідуальні плани). Протягом року Адміністрація , члени МР
13. Спланувати і провести методичний тиждень. Січень – лютий Заступник директора з НВР
ІІ. Інформаційно-методичне забезпечення
1. Провести інструктивно – методичні наради: - ознайомлення з нормативно-правовим забезпеченням початку навчального року; - ознайомлення з інструктиво-методичними рекомендаціями щодо вивчення базових дисциплін у 2023/2024 навчальному році; - вчителів-предметників з питань планування роботи;
- керівників ШМО з питань планування роботи;
- опрацювання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.
вересень Заступник директора з НВР
2. Скласти циклограму методичної роботи на рік. вересень Заступник директора з НВР
3. Інструктивно-методична нарада з учителями щодо організації освітнього процесу:
у 4-х, 9-х класах.
серпень Заступник директора з НВР
4. Індивідуальні співбесіди з учителями щодо вибору методичних тем для самоосвіти. вересень керівники ШМО, голова МР
5. Надання допомоги учителям в організації роботи із самоосвіти, під час проходження атестації. Протягом року Заступник директора з НВР, керівники ШМО, голова МР
6. Консультації щодо методичної допомоги молодими спе-ціалістами та новопризначеними працівниками. Протягом року Заступник директора з НВР, керівники ШМО, голова МР
ІІІ. Робота з кадрами
1. Розподіл педагогічного навантаження, класного керівництва, гурткової роботи серед учителів. серпень Адміністрація
2. Діагностика творчих здібностей педагогів (анкетування, тестування). вересень, січень Заступник директора з НВР, практичний психолог
3. Проведення засідань методичної Ради, ШМО (за планом). Протягом року Голова МР, керівники ШМО
4. Продовжити навчання педагогічних працівників використанню комп’ютерних технологій в підтримці освітнього процесу. Протягом року Заступник директора з НВР, вчитель інформатики
5. Участь у методичному тижні, методичних конференціях. травень, протягом року Заступник директора з НВР, керівники ШМО
6. Організувати індивідуальну роботу з учителями, які атестуються, допомагати їм у підготовці творчого звіту. жовтень 2023, березень 2024 Заступник директора з НВР, керівники ШМО
7. Участь у конкурсі «Учитель року», семінарах. Протягом року Заступник директора з НВР, керівники ШМО
8. Участь у виставці педагогічних ідей. лютий-березень Заступник директора з НВР, керівники ШМО
9. Організація взаємовідвідування уроків учителями з метою впровадження нових педагогічних технологій та ЕПД. Протягом року Заступник директора з НВР, методична рада
10. Участь в проведенні районних колективних форм методичної роботи . Згідно з графіком УО Керівники ШМО
ІV. Вивчення і впровадження перспективного досвіду
1. Провести методичний аукціон ідей вчителів щодо виявлення досвіду роботи. листопад Заступник директора з НВР, методична рада
2. Продовжити роботу щодо поповнення картотеки перспективного педагогічного досвіду. Протягом року Заступник директора з НВР
3. Вивчити і систематизувати матеріали з досвіду роботи вчителів, які атестуються Протягом року Заступник директора з НВР, методична рада
V. Контроль, аналіз та регулювання
1. Тематична перевірка: «Планування методичної роботи методичних об’єднань». вересень Заступник директора з НВР
2. Фронтальна перевірка «Атестація педкадрів». жовтень-березень Заступник директора з НВР, керівники ШМО
3. Тематична перевірка щодо вивчення:
1. Стану викладання предметів (за планом).
2. Стану виконання навчальних планів, навчальних програм.
Протягом року грудень, травень Директор, заступник директора з НВР
4. Тематична перевірка «Підсумки методичної роботи за рік, планування на наступний рік». травень 2024
Директор, заступник директора з НВР
5. Тематична перевірка результатів освітнього процесу:
1. Моніторинг успішності учнів.
2. Моніторинг результатів контрольних робіт. 3. Позакласна та позаурочна робота вчителів з учнями.
грудень, травень Директор, заступник директора з НВР
6. Перевірка адаптації учнів 1-х, 5-х,10-х класів в умовах початкової основної та старшої школи. жовтень-грудень, Ззаступник директора з НВР, практичний психолог
Кiлькiсть переглядiв: 2248