Заходи педагогічного колективу щодо реалізації методичної теми

Методична тема:
«Модернізація навчально-виховного процесу за рахунок упровадження сучасних інноваційних технологій як умова самовдосконалення й самореалізації вчителя та учня»

1-й рік: діагностуючий (2013/2014 навчальний рік)
1.Аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих аспектів методичної роботи.
2.Дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як усього колективу, так і кожного вчителя:
- аналіз роботи школи на навчальний рік;
- вивчення рівня навчальних досягнень школярів, їх вихованості, розвитку;
- фронтальне відвідування уроків, позакласних заходів керівниками школи, методичним активом з наступним оглядовим аналізом, виявлення професійного рівня вчителів;
- анкетування, діагностування вчителів з метою виявлення рівня професійної кваліфікації, систематизація побажань учителів;
- ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, новими педагогічними технологіями.
3.Обговорення й затвердження педагогічною радою запропонованої загальношкільної методичної проблеми.
4. Обговорення загальношкільної проблеми на профспілкових зборах.
5. Проведення «круглого столу» з метою вивчення стану розробки вибраної проблеми в науково – педагогічній літературі.
6. Створення ініціативної творчої групи з метою побудови моделі нової технології, планування системи заходів, спрямованих на вирішення запропонованих завдань.
7. Складання плану роботи над проблемою.
2-3-й роки: практично-діяльнисний (2014/2015 навчальний рік), коригуючий ( 2015/2016 навчальний рік)1.Створення умов для вирішення поставлених завдань:
- оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з визначеної проблеми в шкільному методичному кабінеті;

- складання переліку рекомендованої літератури з проблеми;
- підготовка і проведення конференції за науково – методичною літературою, в якій висвітлено визначену проблему;

- комплексне обговорення відповідних статей періодичної літератури;

- вдосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над проблемою;
- вивчення досвіду роботи педагогів інших шкіл, які працюють над аналогічними проблемами;

- організація роботи постійно діючого психолого - педагогічного семінару з визначеної проблеми;
- проведення інструктивно - методичних нарад, лекцій для вчителів, дискусій, які реалізують окремі аспекти проблеми;
- організація наставництва, консультацій для молодих учителів ;
- організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми;
- створення та забезпечення ефективної роботи творчих груп, шкіл ефективного педагогічного досвіду;
- проведення педагогічних читань із визначеної проблеми.

2.Організація роботи над новою технологією:
- розробка творчими групами основних положень, рекомендацій, методів, заходів, технологій, найбільш ефективних у роботі кожного педагога зокрема;
- виконання вчителями конкретних науково – дослідницьких завдань;
- організація взаємовідвідування уроків, вивчення й виконання вчителями запропонованих методичних рекомендацій;
- узагальнення та впровадження в практику роботи вчителів ефективного педагогічного досвіду з даної проблеми;
- вдосконалення методики аналізу відвіданих уроків керівниками школи, методичним активом;
- організація методичних семінарів, лекцій, занять - консультацій для вчителів - експериментаторів;
- створення банку інформації щодо впровадження проблеми в навчально – виховний процес школи;
- випуск методичних бюлетенів з досвіду роботи над проблемою;
- творчі звіти кращих учителів за результатами роботи над методичною проблемою.
3. Проведення:

- контрольних зрізів навчальних досягнень учнів, виявлення рівня їхньої вихованості, розвитку;
- проведення підсумкових контрольних робіт, тестування, здійснення контрольних зрізів для вивчення вплив у запропонованих нових технологій на рівень навчальних досягнень учнів;
- вивчення й аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів.
4-й рік: узагальнюючий, підсумковий (2016/2017 навчальний рік)
- узагальнення, аналіз отриманих даних, вироблення практичних рекомендацій;
- проведення творчих звітів шкільних методичних об’єднань, проблемних, творчих груп про наслідки роботи над проблемою;
- оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад, випуску методичних бюлетенів, інших матеріалів;
- проведення підсумкової методичної конференції (педагогічних читань, засідання педагогічної ради) з проблеми;
- підбиття підсумків роботи, формування нових традицій школи.

Заходи щодо вирішення методичної теми школи:

№ з/п Термін Теми для обговорення Форма проведення Відповідальний
1. Вересень Інновації в освіті. Критерії педагогічних інновацій. Питання для обговорення: 1. Інновації в освіті. Критерії педагогічних інновацій. 2. Формування готовності педагогів до інноваційної професійної діяльності. 3. Ефективний педагогічний досвід як джерело інноваційної діяльності. 4. Теорія і практика навчання педагогів як один із шляхів формування готовності педагогів до інноваційної діяльності. 5. Бар’єри у професійній діяльності педагога та шляхи їх подолання. 6. Як навчити учня вчитися шляхом впровадження інноваційної діяльності. Педагогічні читання ЗДНВР Коваленко Л.О. Семіног О.В. Літвінова Р.О. Барська О.С. Ціп О.В. Шупляк Н.І.
2. Вересень Формування професійного іміджу вчителя та навчального закладу Мета семінару: - підвищити рівень знань педагогів школи із питань формування іміджу навчального закладу , учителів; - акцентувати увагу на те, що імідж сприяє розвитку навчального закладу . Завдання: - розвивати практичні навички із формування позитивного іміджу навчального закладу; - сприяти розумінню того , що позитивний імідж навчального закладу — система роботи педагогічного колективу; - допомогти в усвідомленні того, що створення позитивного іміджу школи — передумова виходу навчального закладу на новий рівень взаємин з громадськістю; - Спонукати педагогічних працівників до професійного та особистого самовдосконалення. Питання для обговорення: 1.Загальні поняття іміджу. 2.Імідж як запорука професійного успіху 3.Складові іміджу педагога. 4.Імідж педагога як фактора збереження й зміцнення здоров`я учнів. 5.Технологія формування іміджу вчителя. 6.Моделі спілкування педагога з учнями. семінар ЗДНВР Коваленко Л.О. Коваленко Л.О. Белюченко І.В. Співак М.І. Гладченко О.А. Анохін О.І. Ткаченко О.В.
3 жовтень «В.О. Сухомлинський: п’ять поглядів на проблему свободи і відповідальності в контексті громадянського виховання». Мета семінару: - підвищення науково – методичного рівня професійної компетентності педагогів; - залучення педагогічних працівників до вивчення та аналізу педагогічних та філософських поглядів В.Сухомлинського; - забезпечення обміну професійним досвідом щодо використання ідей педагогіки В.О.Сухомлинського; - залучення молодих спеціалістів до процесу вивчення, обговорення та аналізу філософських аспектів педагогічної спадщини В. Сухомлинського. Питання для обговорення: 1.Громадянське виховання: погляд на проблему через творчість В.О.Сухомлинського. Перегляд фільму «Школа Василя Сухомлинського» 2.В.О.Сухомлинський про свободу і відповідальність у вихованні всебічно розвиненої особистості. 3.Система трудового виховання В.О.Сухомлинського – запорука вільного і свобідного вибору школярами життєвого шляху. 4.Відповідальність особистості перед колективом. 5.Вплив знань іноземної мови на процес формування громадянськості в учнів ( з погляду В.О Сухомлинського. Педагогічні читання ЗДНВР Семіног О.В. Семіног О.В. Гордієнко Н.М. Шупляк Н.І. Барська О.С. Болдирєва В.В.
4 листопад Використання ІКТ як засіб формуванняня ключових компетентностей учнів. Питання для розгляду:
  1. Підвищення рівня ІКТ компетентності вчителя як запорука розвитку творчих здібностей учня.
2. Комп’ютер та інформаційні технології в навчальному процесі. Дидактичні можливості комп'ютера. 3. Використання ІКТ на уроках англійської мови. 4. Оцінка навчальних програм. Мультимедійні технології. Інтернет. 5. Інтерактив на дошка: 1. Концептуальний етап; 2. Технологічний етап; 3. Операціональний етап; 4. Педагогічна реалізація. 6. Ключові компетентності учнів. Висновок щодо використання ІКТ на уроках.
Педагогіч-ний практикум ЗДНВР Коваленко Л.О. Коваленко Л.О. Вчитель інформатики Пилипенко А.К. Азарова О.В. Ламикіна Л.В. Гладченко О.А.
5 листопад «Професійне здоров’я педагога. Профілактика синдрому емоційного вигорання» Мета семінару: - підвищення рівня поінформованості педагогів щодо синдрому емоційного вигорання. Психолого-педагогічний семінар ЗДНВР Семіног О.В., психолог
6 грудень «Інтерактивні форми роботи з педагогами: переваги без недоліків» Мета семінару: - показати, що організація інтерактивної взаємодії здатна подолати такі недоліки у методичній роботі, як: монологічність, спрямованість на загал педагогів, низький рівень активності вчителів, переважно репродуктивна діяльність, відсутність самостійності та творчості учасників методичних заходів - висвітлити шляхи застосування інтерактивних технологій у методичній роботі з кадрами. Питання для обговорення: 1. Інтерактивні форми роботи з педагогами: переваги без недоліків. 2. Інтерактивні методи навчання: теорія і практика впровадження. Активні методи навчання. 3. Інтерактивні моделі навчання на уроках української літератури та мови. Семінар-практикум ЗДНВР Коваленко Л.О. Коваленко Л.О. Літвінова Р.О. Пащенко Г.В.
7 грудень «Виявлення обдарованих дітей. Максимальне розкриття обдарованості та якнайповніша реалізація можливостей.» Питання для обговорення: 1. Психологічна сутність феномена обдарованості. 2. Ознаки і проблеми обдарованості. 3. Загальна і спеціальна обдарованість. 4. Розвиток здібностей і обдарованості на різних вікових етапах. Психолого-педагогічний семінар ЗДНВР Семіног О.В. Психолог Георгієвська Г.А. Ціп О.В. Співак М І. Булатова Т.В.
8 січень «Особистісний підхід на уроці» Питання для обговорення: 1. Новий погляд на особистість дитини (метод «мозкового штурму»). 2. Вплив першого вчителя (діалог із класоводами 1-х класів про їхні враження від зустрічі з першокласниками та про психологічну підготовку до роботи з шестирічками). 3. Взаємини «вчитель-учень» (ознайомлення з результатами анкетування учнів. Практична вправа для вчителів «Дерево змін»). 4. Оцінювання діяльності учнів у навчальному процесі (діалог з учителями-предметниками про те, як 12-ти бальна система оцінювання навчальних досягнень учнів дає змогу здійснювати особистісний підхід до навчання). 5. Емоційний комфорт на уроці Інтелектуальна гра для педагогів. 6. Учитель реальний – «Учитель ідеальний» (ознайомлення з результатами анкетування. Ділова гра ЗДНВР Коваленко Л.О. Вчителі 1-х класів Вчителі -предметники
9 лютий «Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов» Питання для розгляду: 1. Проблемне питання «Чому діти не хочуть навчатися?». Аргументувати свою відповідь. 2. Проблеми формування мотивації навчальної діяльності учнів за сучасних умов. Доповідь. 3. Характеристика мотивації навчання учнів різного віку. Класифікація психологічних причин низької мотивації навчання. Доповідь. 4. Організація внутрішньо, зовнішньо мотивованої навчальної діяльності 5. Ділова гра «Граючись-вчимося» - Показуха; - Дивуй; - Фантастична добавка; - Читаємо 6. Аналіз анкети «Методи мотивації»; 7. Творчі завдання. 8. Шляхи формування мотивації учнів до навчання. Психолого-педагогічний семінар ЗДНВР Психолог Педагог-організатор Учасники семінару Анохін О.І. Психолог Психолог Василюк І.М Психолог
10 березень «Декларація педагогічних принципів учителів: за й проти» Мета – активізувати у вчителів переосмислення їх власної педагогічної позиції й надати їм можливість в ігровій ролі встати на іншу точку зору з питань пріоритетності в школі того або іншого педагогічного стилю. Ділова гра ЗДНВР Коваленко Л.О. Семіног О.В.
11 Квітень «Роль виховного потенціалу уроку в підвищенні рівня якості навчання школярів в умовах гуманізації навчально-виховного процессу» Питання для обговорення: 1. Формування загальнолюдських норм гуманістичної моралі учнів (добра, взаєморозуміння, милосердя, віри у творчі здібності людини, толерантного ставлення до іншої людини), культури спілкування, культивування інтелігентності. 2. Виховання поваги до закону, норм колективного життя, розвиток громадянської і соціальної відповідальності як важливих рис особистості. 3. Виховання в учнів поваги до національних цінностей українського народу, світового співтовариства. 4. Філософська і світоглядна підготовка учнів на уроках, допомога їм у визначенні сенсу життя в умовах соціально-економічних змін, нових форм господарювання, формування цілісного ставлення до власного життя, потреби в його проектуванні. 5. Розвиток творчого потенціалу кожної дитини, підготовка її до реалізації нахилів і здібностей у різних сферах людської діяльності та спілкуванні. Круглий стіл ЗДНВР Семіног О.В. Азарова О.В. Ламикіна Л.В. Ціп О.В. Шевченко Н.М. Барська О.С. Пащенко Г.В. Літвінова Р.О Белюченко І.В. Булатова Т.В. Можевітіна Н.Д.
Кiлькiсть переглядiв: 208