Заходи педагогічного колективу щодо реалізації методичної теми

Методична тема:
«Модернізація освітнього процесу за рахунок упровадження сучасних інноваційних технологій як умова самовдосконалення й самореалізації вчителя та учня»

Термін реалізації: 2017/2022 роки

Мета роботи: запровадження в освітній процес інноваційних технологій, які забезпечують організацію та управління цілеспрямованою навчальною діяльністю учнів та спрямовані на формування особистості, умотивованої до самореалізації, здатної вчитися упродовж життя, діяти та самостійно приймати рішення у різних життєвих ситуаціях.

Завдання:

1. Вивчення теоретико-методологічних основ щодо реалізації діяльнісного підходу, впровадження інноваційних технологій в освітній процес.

2. Створення педагогічних умов зформування мотиваційної, методичної, технологічної готовності педагога до реалізації завдань нових Державних стандартів.

3. Застосуванняв педагогічній практиці інноваційних технологій.

4. Розроблення діагностичного інструментарію для виявлення рівня впровадженняєдиної методичної теми.

ЕТАПИ РОБОТИ НАД МЕТОДИЧНОЮ ТЕМОЮ:

І ЕТАП.

Організаційно-теоретичний (2017/2018 н.р.) – визначення проблеми, шляхів її реалізації, теоретичне осмислення педагогічних ідей та ознайомлення з ЕПД з даної проблеми. Накопичення теоретичного матеріалу.

ІІ ЕТАП.

Практично-діяльнісний (2018/2019 н.р. – 2019/2020 н.р.) - впровадження освітніх інноваційних технологій в освітній процес, розробка практичних рекомендацій, формування перспективного педагогічного досвіду на основі педагогічних ідей проблемної теми.

ІІІ ЕТАП.

Дослідження результативності (2020/2021 н.р.) - вивчення досвіду роботи педагогів щодо реалізації методичної проблеми, визначення рівня опанування педагогічним колективом освітніх інноваційних технологій.

ІV ЕТАП.

Узагальнюючий, підсумковий (2021/2022 н.р.) – узагальнення та аналіз результатів опанування методичною проблемною темою, систематизація накопиченого досвіду в навчальному закладі. Підбиття підсумків роботи над науково-методичною проблемною темою в школі.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ НАД МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМНОЮ ТЕМОЮ

1. Підвищення якості освіти, рівня сформованості життєвих компетентностей учнів, готовності їх до життя, здатності самостійно приймати рішення та бути конкуренто-спроможними на ринку праці.

2. Підвищення предметних та ключових компетентностей, вихованості, розвитку учнів до рівня їх потенційних можливостей відповідно до вимог Державного стандарту.

3. Підвищення рівня вихованості, розвитку творчого потенціалу учнів.

4. Підвищення професійної компетентності, креативності педагогів.

5. Удосконалення системи методичної роботи.

6. Поширення за межами школи кращого досвіду, створеного у середині колективу.

7. Системне використання набутого досвіду.

ІІ ЕТАП. Практично-діяльнісний

(2018/2019н.р. – 2019/2020 н.р.)

(практичне дослідження проблеми)

Мета: впровадження освітніх інноваційних технологій у навчально-виховний процес, розробка практичних рекомендацій, формування перспективного педагогічного досвіду на основі педагогічних ідей проблемної теми.

Завдання:

* вироблення методичних рекомендацій для всіх учасників освітнього процесу, спрямованих на вирішення проблеми та отримання нової якості;

* організація контрольно-аналітичних заходів;

* оцінка реального досвіду;

* впровадження основних положень теорії в практику роботи.

Зміст роботи:

1. Спрямування всіх напрямів методичної роботи на практичне оволодіння педагогами діяльнісним підходом, інноваційними технологіями.

2. Організація системи самоосвіти педагогів:

- формування особистої педагогічної методичної теми й узгодження її з методичною проблемою школи;

- вибір, аналіз нових методів роботи у відповідності до обраної теми, використання їх на практиці;

- осмислення, узагальнення своєї діяльності та порівняльний аналіз позитивних результатів з рекомендаціями.

3. Проведення відкритих заходів, уроків, занять педагогами.

4. Розробка рекомендацій щодо впровадження діяльнісного підходу, педагогічних інновацій в практику.

5. Вивчення адміністрацією шляхів реалізації педагогами даного питання через відвідування занять, інших заходів. Надання допомоги тим працівникам, в яких є утруднення з вирішення проблеми.

6. Аналіз досвіду реалізації методичної проблемної теми та коригування заходів.

7. Вивчення якості викладання предметів, результативності навчання, ефективності та продуктивності уроку.

8. Організація роботи щодо створення системи власних напрацювань кожним педагогом, педагогічним колективом.

Форми роботи: семінари, психологічний тренінг, взаємовідвідування уроків, педагогічні та методичні ради, ШМО, предметні тижні, педагогічні консиліуми, самоосвіта, анкетування, спостереження та аналіз уроків, планування, конструювання, творчі звіти.

Очікувані результати:

* Створення умов для забезпечення кожному учневі рівного доступу до якісної освіти шляхом оптимального впровадження педагогами інноваційних технологій в освітній процес.

* Формування ЕПД педагогів з проблемного питання.

Заходи педагогічного колективу щодо реалізації

у 2019/2020 навчальному році (практично-діяльнісний)

(впровадження освітніх інноваційних технологій у освітньому процесі, розробка практичних рекомендацій, формування перспективного педагогічного досвіду на основі педагогічних ідей проблемної теми)

№ з/п Термін Теми для обговорення Форма проведення Відповідальний
1. 26.09.2019 «Створення умов щодо реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти» Питання для обговорення: 1. Новації нормативно-правової бази в реформуванні освіти. Закон України «Про освіту» ( в новій редакції). 2. Концепція Нової української школи: основні засади реформування шкільної освіти. 3. Розвиток початкової школи в контексті завдань Нової української школи.Вироблення методичних рекомендацій для всіх учасників освітнього процесу, спрямованих на вирішення проблеми та отримання нової якості. Педагоічніий семінар 1.Директор Івахненко Л.В. 2.ЗДНВР Коваленко Л.О. 3.Азарова О.В. Ламикіна Л.В.
2. 12.12.2019 «Про діяльність педагогічного колективу щодо стимулювання позитивного ставлення до учіння, розвитку інтересу до навчання.» Мета педагогічного тренінгу: підвищення рівня поінформованості педагогів щодо використання інноваційних технологій у освітньому процесі. Питання для обговорення: 1. Способи формування в учнів позитивного ставлення до навчання. Пояснення учням значущості навчання для особистості та суспільства. 2. Способи виховання почуття обов’язку й відповідальності у школярів. 3. Створення на уроках ситуацій зацікавленості теоретичним матеріалом. 4. Способи формування в учнів позитивного ставлення до фізичного розвитку. 5. Роль емоційних методів мотивації навчання. 6. Мотиваційний аспект обдарованого учня. 7. Роль професіоналізму вчителя у формуванні мотивації навчальної діяльності школяра та його особистості. 8. Психологічні проблеми мотивації навчальної діяльності. Педагогічний тренінг 1. Шевченко Н.М. 2. Педагог –організатор Василюк І.М., 3. Можевітіна Н.Д., 4.Анохін О.І., 5.Семіног О.В., 6.Гладченко О.А., 7. Угрин М.М., 8. психолог Васильєва Т.О.
3. 20.02.2020 «Дистанційне навчання як інноваційна педагогічна технологія» Мета: Ознайомити педагогічний колектив одним із видів інноваційних педагогічних технологій – «дистанційне навчання». Сценарій: 1.Виступ. Представник міністерства зачитує наказ МОН України про впровадження дистанційного навчання. 2.Доведення науковцем доцільності, наобхідності та актуальності на даний час одного із іноваційних методів - дистанційне навчання. 3. Міжгрупова дискусія, виступи членів груп. 4.Виступ критика. 5.Підбиття підсумків (виступ експерта-журі). Ділова гра 1.Коваленко Л.О. 2.Ціп О.В. 3.Пащенко Г.В. 4.Літвінова Р.О. 5.Андрейченко Т.О.
5. 03.04.2020 «Мультимедійні засоби навчання як чинник розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів в умовах НУШ. Рекомендації щодо розроблення уроку з ІКТ-супроводом і використання мультимедійних засобів навчання.» Мета круглого столу: підвищення рівня поінформованості педагогів та поглиблення знань вчителів щодо використання інноваційних технологій у освітньому процесі. Круглий стіл Барська О.С., творча група вчителів ШМО початкових класів; вчителі інформатики
Кiлькiсть переглядiв: 557