Заходи педагогічного колективу щодо реалізації методичної теми

Методична тема:
«Модернізація освітнього процесу за рахунок упровадження сучасних інноваційних технологій як умова самовдосконалення й самореалізації вчителя та учня»

Термін реалізації: 2017/2022 роки

Мета роботи: запровадження в освітній процес інноваційних технологій, які забезпечують організацію та управління цілеспрямованою навчальною діяльністю учнів та спрямовані на формування особистості, умотивованої до самореалізації, здатної вчитися упродовж життя, діяти та самостійно приймати рішення у різних життєвих ситуаціях.

Завдання:

1. Вивчення теоретико-методологічних основ щодо реалізації діяльнісного підходу, впровадження інноваційних технологій в освітній процес.

2. Створення педагогічних умов зформування мотиваційної, методичної, технологічної готовності педагога до реалізації завдань нових Державних стандартів.

3. Застосуванняв педагогічній практиці інноваційних технологій.

4. Розроблення діагностичного інструментарію для виявлення рівня впровадженняєдиної методичної теми.

ЕТАПИ РОБОТИ НАД МЕТОДИЧНОЮ ТЕМОЮ:

І ЕТАП.

Організаційно-теоретичний (2017/2018 н.р.) – визначення проблеми, шляхів її реалізації, теоретичне осмислення педагогічних ідей та ознайомлення з ЕПД з даної проблеми. Накопичення теоретичного матеріалу.

ІІ ЕТАП.

Практично-діяльнісний (2018/2019 н.р. – 2019/2020 н.р.) - впровадження освітніх інноваційних технологій в освітній процес, розробка практичних рекомендацій, формування перспективного педагогічного досвіду на основі педагогічних ідей проблемної теми.

ІІІ ЕТАП.

Дослідження результативності (2020/2021 н.р.) - вивчення досвіду роботи педагогів щодо реалізації методичної проблеми, визначення рівня опанування педагогічним колективом освітніх інноваційних технологій.

ІV ЕТАП.

Узагальнюючий, підсумковий (2021/2022 н.р.) – узагальнення та аналіз результатів опанування методичною проблемною темою, систематизація накопиченого досвіду в навчальному закладі. Підбиття підсумків роботи над науково-методичною проблемною темою в школі.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ НАД МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМНОЮ ТЕМОЮ

1. Підвищення якості освіти, рівня сформованості життєвих компетентностей учнів, готовності їх до життя, здатності самостійно приймати рішення та бути конкуренто-спроможними на ринку праці.

2. Підвищення предметних та ключових компетентностей, вихованості, розвитку учнів до рівня їх потенційних можливостей відповідно до вимог Державного стандарту.

3. Підвищення рівня вихованості, розвитку творчого потенціалу учнів.

4. Підвищення професійної компетентності, креативності педагогів.

5. Удосконалення системи методичної роботи.

6. Поширення за межами школи кращого досвіду, створеного у середині колективу.

7. Системне використання набутого досвіду на практиці.

Заходи педагогічного колективу щодо реалізації ІІ етапу методичної теми у 2018/2019 навчальному році (практично-діяльнісний) (впровадження освітніх інноваційних технологій у освітньому процесі, розробка практичних рекомендацій, формування перспективного педагогічного досвіду на основі педагогічних ідей проблемної теми)

№ з/п Термін Теми для обговорення Форма проведення Відповідальний
1. 26.09.2018 1. Впровадження інноваційних технологій в освітньому процесі закладів освіти.
2. Вироблення методичних рекомендацій для всіх учасників освітнього процесу, спрямованих на вирішення проблеми та отримання нової якості.
3. Довідкова інформація щодо матеріалів з визначеної проблемної теми в бібліотеці.
Педагоічніий семінар 1. ЗДНВР Коваленко Л.О.

2. Пащенко Г.В.

3. Керівники ШМО

4. Павлова І.В.
2. 21.11.2018 «Використання інноваційних технологій у освітньому процесі. Нова українська школа.»
Мета круглого столу: підвищення рівня поінформованості педагогів щодо використання інноваційних технологій у освітньому процесі. Питання для обговорення:
1. Інноваційні технології у початковій школі.
2.Інноваційні технології у старшій школі.
Круглий стіл 1.Азарова О.В.,

2.Ламикіна Л.В.,

3.Ціп О.В., Булатова Т.В.
3. 20.12.2018 «Психологічні основи сучасного уроку в умовах особистісно орієнтованого навчання».
Мета: Поглибити знання слухачів з питань психологічного забезпечення сучасного уроку. Питання для обговорення:
1. Сучасний урок: вимоги, проблеми, шляхи удосконалення.
2. Значення навчальної діяльності школярів під час проведення уроку.
3. Психологічні основи конструювання та впровадження індивідуальної роботи з учнями в різних вікових періодах.
4. Створення диференційованих груп у класі, їхня характеристика.
5. Організація самостійної роботи на уроці на основі аналізу вікових особливостей, пам’яті підлітків.
6. Прийоми підтримування уваги учнів, активізація класу різних вікових ступенів на уроці.
7. Основні аспекти забезпечення психічного та психологічного здоров’я учасників навчально-виховного процесу. Психологічні аспекти оцінювання знань учнів.
8. Особливості організації роботи з обдарованими дітьми.
Конференція 1.ЗДНВР Семіног О.В.,

2. Степанова Т.О.,

3.Андрейченко Т.О.,

4.Василенко А.В.,

5.Літвінова Р.О.,

6.Угрин М.М.,

7. Георгієвська А.А.,

8.Гладченко О.А.
4. 20.02.2019 «Організація ефективного педагогічного спілкування.» Мета: Поглибити знання вчителів про складові педагогічної культури вчителя.
Питання для обговорення:
1. Особливості педагогічного спілкування.
2. Етика взаємин вчителя з учнем.
3. Результати дослідження «Оцінка стосунків вчителя з учнями та його вплив на дітей».
4. Робота в групах «Заповіді педагогічного спілкування».Теоретичний семінар 1.Співак М.І.,

2.Булгакова О.В.

3.Угрин М.М.

4.Гордієнко Н.М.
Кiлькiсть переглядiв: 404