У кожній мові – цвітіння конвалії. Кожна мова – це серце землі, народу, людей. Усі мови потрібно поважати, як свою рідну, але все ж найближче до нашого серця припала рідна нам українська мова. Співуча, ласкава, дзвінка українська мова приваблює нас своїми багатими, насиченими словами. Її невмируще джерело поповнювалося споконвіку. Людям, які живуть у нашій квітучій країні Україні, має бути соромно за незнання своєї рідної мови. Ми ми зобов’язані знати чудову українську мову. Є мова – є народ! Немає мови – немає народу! Бережіть та поважайте свою гарну рідну мову!

Зневажати мову мамину – біда,

Котра пустими зробить наші душі.

І ми нащадкам зможем передать

Лиш те, що корені калини сушить.

Зневажати мову - зрадити себе,

А зрадників хто може поважати?

Вмиратиме у муках рідна мати.

О, не згуби свого народу,

Безсмертна мово, рідна і терпка.

Ти є душа співучого народу,

Що був, і є, і буде у віках.

Анотація дистанційного курсу «Складнопідрядне речення»

Курс створено відповідно до державної навчальної програми: «УКРАЇНСЬКА МОВА 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів». Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804, відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392), ідеї концепції «Нова українська школа» (2016 р.). Дистанційний курс відповідає передбаченим програмою темам курсу українська мови у 9 класі. Курс містить 11 занять, словник за темою (глосарій), рекомендації щодо роботи, 3 тести (2 для здійснення самоконтролю та 1 контрольний), 3 презентації. Мета навчання української мови — формування компетентного мовця, національно свідомої, духовно багатої мовної особистості.

Відповідно до поставленої мети головними завданнями навчання української мови є:

· виховання стійкої мотивації й свідомого прагнення до вивчення української мови;

· формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто прилучення через мову до культурних надбань українського народу й людства загалом;

· формування у школярів компетентностей комунікативно доцільно й виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях і сферах спілкування з дотриманням норм українського етикету;

· ознайомлення з мовною системою й формування на цій основі базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних і правописних умінь і навичок; здатності учня до аналізу й оцінки мовних явищ і фактів.

Структура одного заняття дистанційного курсу включає обов’язкові складові передбачені наказом Департаменту освіти Харківської міської ради № 276 від 27.11.2017 «Про проведення конкурсу на кращий дистанційний курс у 2018 році» Кожному заняттю передує цільова орієнтація на те основне нове, про що можна дізнатися, опановуючи його зміст. В основному тексті подани текст та вокабуляр, розглядаються сфери їх застосування. Курс містить довідковий матеріал, який спрямований на формування основних понять курсу, а також на вироблення відповідних способів роботи з додатковим матеріалом. Особливу увагу приділено темам, викладання або засвоєння яких є найбільш складним. Заняття містить цікаві факти про українську мову, правила вимови, найважливіший матеріал для повторення і узагальнення того, що відомо з попередніх класів. У курсі використовуються певні прийоми підвищення ефективності засвоєння матеріалу. Так, широко використовуються схеми, таблиці, презентації, тестування.

Актуальність матеріалу, викладеного у роботі, обумовлена негайними потребами викладачів у ознайомленні із способами застосування інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній практиці для підвищення якості навчання в сучасному інформаційному суспільстві.

Кiлькiсть переглядiв: 64