Складне речення синтаксична конструкція, що складається з двох і більше предикативних одиниць, пов’язаних відповідним синтаксич­ним зв’язком, і становить семантичну, структурну та комунікативну єдність.
Сполучники підрядності поєднують частини складнопідрядних речень і виражають часові, умовні, причинові, з’ясувальні та ін. відношення. Вони завжди належать до підряд­ної частини, підпорядковуючи її головній.
Сполучні слова поєднуючи між собою частини складнопідрядного речення, виступають членами підрядної частини речення. У ролі сполучних слів виступають повнозначні частини мови: відносні займенники(хто, що, який, чий) ізайменникові прислівники(як, коли, куди, де).
Складнопідрядне речення складне речення, у якому одне просте речення за змістом і граматично залежить від іншого та з’єднується з ним за допомогою підрядного сполучника або сполучного слова
Складнопідрядні багатокомпонентні речення це речення, щоскладаютьсязодного головного і не менше двох підрядних ре­чень.
Складнопідрядне з підрядним означальним реченням синтаксична одиниця, в якій підрядна частина, виконуючи атрибутивну функцію, виражає ознаку предмета, що названий чи вказаний у головній частині, і доповнює її змістову та структурну неповноту.
Складнопідрядні речення з підрядною допустовою частиною цетакі склад­нопідрядні речення, підрядна час­тина яких, поєднуючись із головною за допомогою допусто­вих сполучників, означає умову, всупереч якій відбувається дія головної частини, і відповідає на питаннянезважаю­чи нащо? Підрядна частина поєднується з головною за допомогою сполучниківхоч (хоча), хай (нехай), дарма що, незважаючи на те що.
Складнопідрядні речення з підрядною частиною з’ясувальною частиною–уяких головна частина відзначається семантичною і структурною неповнотою, а підрядна, розкриваючи зміст певного слова головної частини, компенсує цю неповноту. Підрядні частини складнопідрядних з’ясувальних речень поєднуються з головними в одне ціле за допомогою з’ясу­вальних сполучниківщо, як, мов, ніби, наче, щоб, аби, якби, коли, поки, доки, чита сполучних слівщо, який, котрий, чий, де, куди, звідки, коли, як, чому, скількита ін., причому найчастіше в ролі сполучного засобу в ре­ченнях цього типу виступає сполучникщо.
Складнопідрядні речення з підрядною порівняльною частиною цетакі складнопід­рядні речення, підрядна частина яких, поєднуючись із головною за допомогою порівняльних спо­лучниківяк, мов, немов, наче, неначе, нібита ін., пояснює її шляхом порівняння і відповідає на питанняя к?
Складнопідрядні речення з підрядною частиною мети підряднічастини яких означають мету дії головної частини і відпо­відають на питаннядля чого? з якою метою?Підрядні предикативні частини поєднуються з останньою за допомогою сполучниківщоб, щоби, абита складених сполучниківдля того щоб, задля того щоб, затим щоб, з тим щоб.
Складнопідрядні речення з підрядною частиною місця у якихпідрядні частини вказують на місце чи напрямок дії головноїчастини і відповідають на питанняде? куди? звідки?З головним реченням підрядні з’єднуються сполучними словамиде, куди, звідки, яким можуть відповідати співвідноснітут, там, десь, туди, кудись, звідти.
Складнопідрядні речення з підрядною частиною причини у яких підрядна частина розкриває причину, що викликає дію го­ловної частини, або дає обґрунтування причини того, про що говориться в головній частині. Відповідає на питання чому? через що? з якої причини? і поєднується з головною за допомогою сполучників бо, бо ж, оскільки, адже, через те що, тому що, у зв'язку з тим що, затим що та парним сполучником а що ... то
Складнопідрядні речення з підрядною частиною способу дії, міри і ступеня це речення, у яких підрядна части­на розкриває спосіб чи якість дії, а також міру чи ступінь вияву ознаки головної частини речення. Підрядна частина відповідає на питання як? яким способом? якою мірою? наскільки? Вона поєднується з головною сполучними словами як, скільки, наскільки, сполучниками що, щоб, парним сполучником чим..., тим.
Складнопідрядні речення з підрядною частиною умови у яких підрядна частина виражає реальну чи ірреальну (можливу, припустиму) умову, за якої відбувається чи могла б відбутися дія головної предикативної частини. Підрядні частини цих речень відповідають на питання за якої умови? при якій умові?
Складнопідрядні речення з підрядною частиною часу у яких підрядні частини вказують на час або період тривання дії голов­ної частини. Підрядні частини цих речень відповідають на питання коли? як довго? З яких пір? до яких пір? з якого часу? до якого часу? тощо і поєднуються з головною частиною за допомо­гою сполучників як, як тільки, ледве та ін.
Складнопідрядні речення з послідовною підрядністю такі конструкції, у яких лише перша підрядна частина перебуває в прямому, безпосередньому зв’язку з абсолютно незалежною у син­таксичному плані головною частиною, а кожне наступне підрядне синтаксично залежить від попереднього.
Складнопідрядні речення наслідкові це такі складнопідрядні речення, підрядна частина якого означає результат дії головної або наслідок, що логічно випливає із змісту всієї головної частини. У складнопідрядних реченнях цього різновиду існує зумовлена змістом взаємозалежність як підрядної, так і головної части­ни. Якщо їхня підрядна частина означає наслідок, що випли­ває із змісту головної, то зміст останньої виступає причиною того, про що йдеться в підрядній. Підрядна частина поєднується з головною за допомогою нерозкладного сполучника так що.
Кiлькiсть переглядiв: 51