школа 2

Робота вчителя – це безмежне поле, на якому потрібно завзято та наполегливо працювати. Щодня пошук, щодня несподіванки, то прикрі, то кумедні, щодня – відкриття, які неможливі без натхнення.

Така дісталась нам робота.

Є в ній і радість, та є й турбота,

є вічний пошук, безсонні ночі,

та гріють душу дитячі очі.

Методична робота в ШМО - це цілісна, заснована на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду, та на конкретному аналізі освітнього процесу система взаємопов’язаних мір, дій і заходів. Вона спрямована на всебічне підвищення кваліфікації професійної майстерності кожного вчителя, на розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, а в кінцевому результаті на вдосконалення освітнього процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвиток конкретних учнів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ШКІЛЬНИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ

1.Під час визначення методичної теми роботи ШМО потрібно враховувати методичну тему роботи школи. Вони повинні мати близьку мету і завдання. В свою чергу бажано, щоб теми самоосвіти членів МО були співзвучними з темою роботи ШМО.

Термін роботи над методичною темою рекомендується вибирати не більше ніж на 5 років з подальшим звітуванням на засіданні ШМО, педагогічній раді або РМО.

2. При визначенні завдань потрібно враховувати їхню кількість – не більше 5. Завдання пропонується визначати за напрямками:

- підвищення якості навчання;

- підвищення якості викладання;

- удосконалення освітнього процесу.

3. Оптимальна кількість засідань ШМО - 5.

Перше засідання – організаційне і може не мати визначеної методичної теми.

Друге, третє, четверте засідання повинні розглядати одну методичну лінію, яка відповідає методичній темі ШМО.

П'яте засідання ШМО присвячується підведенню підсумків і також може не мати методичної теми.

Робота методичного об'єднання передбачає:

- Діагностику утруднень учителів і вибір форм підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб;

- Розробку рекомендацій про зміст, методи та форми організації освітньо- виховної діяльності; підвищення ефективності організації освітнього процесу;

- Розробку основних напрямів і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів у позаурочний час (олімпіади, конкурси, предметні тижні, аукціони знань тощо);

- Вдосконалення змісту освіти, рецензування, первинну експертизу підручників, навчальних програм, технологій, методик тощо;

- Вивчення, узагальнення, пропаганду кращого педагогічного досвіду, створення банку даних актуального досвіду;

- Проведення моніторингу якості освіти та ефективної діяльності членів методичного об'єднання;

- Вдосконалення педагогічної майстерності вчителів,керівництво роботою школи молодого вчителя, педагогічними майстернями;

-Участь в атестації педагогічних працівників.

На засіданнях МО рекомендується розглядати, зокрема, такі питання:

- робота з Державними стандартами освіти;

- вивчення й реалізація основних положень нормативних і директивних документів про освіту;

- ознайомлення з новою психолого-педагогічною й методичною літературою, фаховою пресою;

- обговорення досягнень психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду;

- форми організації самостійної роботи на уроках;

- методи роботи щодо ліквідації прогалин у знаннях, уміннях та навичках учнів;

- методика організації та проведення сучасного уроку й виховного заходу;

- методи стимулювання навчальної діяльності учнів;

- оптимальні методи й прийоми здійснення моніторингових досліджень;

- складання та обговорення тестів для визначення рівня навчальних досягнень учнів;

- аналіз якості знань, умінь і навичок учнів;

- аналіз відвіданих уроків і заходів, обмін досвідом;

- творчі звіти вчителів за навчальний рік;

- звіти вчителів, відповідальних за навчальні кабінети;

- робота з обдарованими дітьми;

- робота з дітьми, що потребують особливої уваги;

- вивчення і впровадження іноваційних технологій;

- вимоги до сучасних уроків у початкових класах та шляхи їх реалізації;

- сучасні уроки в початкових класах, проблеми їх аналізу та самоаналізу;

- діяльнісний, особистісно зорієнтований і компетентнісний підходи як провідні у світовій практиці навчання;

- компетентнісний підхід в освіті. Компетентності й компетенції;

- інноваційні аспекти особистісно зорієнтованого, розвивального навчання;

- оцінювання знань і умінь учнів на уроках: критерії, вимоги, педагогічні умови, методика;

- застосування інтерактивних методів навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроків;

- методи проблемного навчання і їх застосування на уроках;

- організація творчої діяльності учнів на уроках української мови і читання: форми, методи, перспективи.

- застосування інформаційних технологій у процесі викладання предметів у початковій ланці;

- навчально-дидактичні ігри як засіб розвитку пізнавальної діяльності учнів.

- роль домашніх завдань в розвитку творчих здібностей учнів;

- робота з підручниками: проблеми, пошуки, результати;

- форми, методи та прийоми роботи з обдарованими учнями;

- форми і методи викладання предметів, спрямовані на розвиток творчих здібностей учнів;

- ознайомлення з інноваційними технологіями – передовим досвідом учителів України, області, міста, району;

- системність у роботі вчителя;

- контроль навчальних досягнень учнів з математики та українськоїмови;

- навчальні екскурсії для молодших школярів;

- нестандартні уроки в початкових классах;

- організація освітньої діяльності учнів і батьківського колективу;

- розвиток критичного мислення;

- формування ключових і предметних компетентностей школярів;

- створення ситуації успіху на основі впровадження диференційованого навчання;

- роль початкової школи в оволодінні прийомами самостійної навчальної діяльності;

- сучасні підходи до формування математичних знань учнів 6-річного віку;

- моніторинг в освітньому процесі початкової школи.

У плані роботи МО мають бути відображені результативність і підсумки методичної роботи за попередній навчальний рік, зокрема стан виконання навчальних програм, рівень і якість навчальних досягнень учнів тощо.

У плані мають бути завдання МО на поточний навчальний рік, основні напрямки його роботи, що випливають із завдань розбудови національної системи освіти, аналізу стану освітнього процесу, а також перелік засідань МО.

Кiлькiсть переглядiв: 1125