/Files/images/2023- психолог. робота 1.jpg

Соціально-психологічна служба на варті розвитку успішної, інноваційної особистості.

Основною метою діяльності соціально-психологічної служби у школі є соціально-психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу з метою компетентнісного самовдосконалення вчителя і учня на гуманістично – інноваційних засадах, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників.

ГОЛОВНЕ ЗАДАННЯ:

- пріоритетним завданням закладів освіти стає збереження і зміцнення психічного здоров’я всіх учасників освітнього процесу.

- здійснювати психологічну підтримку здобувачів освіти з числа внутрішньо переміщених осіб, зокрема тих, хто виїхав за кордон;

- здійснювати психологічне і соціально-педагогічне забезпечення та супровід інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, консультативну і просвітницьку роботу з батьками;

- посилити профілактичні заходи у закладах освіти щодо неприпустимості вживання алкоголю та психоактивних, наркотичних речовин підлітками;

- посилити профілактичну роботу з подолання правопорушень, злочинності серед неповнолітніх;

- забезпечити захист прав і свобод дітей, створити безпечне середовище (запобігання насильству в закладі освіти, домашньому насильству, торгівлі людьми тощо);

- проводити просвітницько-профілактичні заходи з питань комплексної сексуальної освіти (КСО);

береження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого-педагогічним технологіями;

- сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ:

- науковість, цілісність і наступність, професійна компетентність та відповідальність;

- індивідуальний підхід;

- доступність соціально-педагогічних та психологічних послуг (допомоги);

- людино центризм та партнерство;

- конфіденційність;

- дотримання норм професійної етики.

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ:

діагностика– виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;

профілактика– своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;

корекція– усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;

навчальна діяльність– форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;

консультування– багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;

зв’язки з громадськістю– діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;

просвіта– формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ.

Мета: сприяння створенню умов психологічного формування психічно-зрілої особистості з розвинутою самосвідомістю як основою для подальшого і професіонального самовизначення; забезпечення для розвитку рефлексивної свідомості та позитивної Я-концепції, створення умов для формування психічних новоутворень, що забезпечують здібності до самоідентичності, самоактуалізації.

Діагностичний напрямок.

Мета: визначення рівня сформованості психічних новоутворень, що забезпечують можливості успішної соціально-психологічної адаптації та саморозвитку; вивчення рівня інтелектуального розвитку; вивчення рівня сформованості життєвих та професіональних планів.

Корекційно-розвиваючий напрямок.

Мета: сприяння розвитку самосвідомості учнів як основи для саморозвитку, формування позитивного самосприймання і рефлексуючої свідомості; корекція порушень розвитку особистості учнів .

Реабілітаційний напрямок.

Мета: допомога учням у післяхворобовий час адаптуватися до умов навчання у колективі.

Профілактичний напрямок.

Мета: профілактика та попередження девіантної поведінки учнів, суїцидних нахилів.

Консультативний напрямок.

Мета: індивідуальне та групове консультування вчителів з профорієнтації, проблем сімейного життя, міжособистих стосунків.

Просвітницько-методичний напрямок.

Мета: розповсюдження знань про вікові особливості людської особистості, про вміння займатися врегулюванням конфліктів.

Зміст діяльності психологічної служби в роботі з важковиховуваємими учнями.

Мета: сприяти налаженню психологічного контакту з учнями «групи ризику», створювати і підтримувати у школярів бажання до самовивчення та самовиховання.

Зміст діяльності психологічної служби в роботі з обдарованими дітьми.

Мета: виявлення учнів, які можуть бути віднесені до категорії «обдаровані»; допомога їм у прояві своєї обдарованості.

Кiлькiсть переглядiв: 1350