ЗАТВЕРДЖЕНО на загальних батьківських зборах батьків учнів ХЗОШ № 44

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ ХАРКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИІ-ІІІ СТУПЕНІВ №44ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1. Загальні положення.

1.1. Положення про батьківський комітет Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 44 Харківської міської ради Харківської області (далі заклад загальної середньої освіти, ЗЗСО) розроблене на підставі Примірного положення про батьківські комітети (ради) ЗЗСО, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440 зі змінами. Положення про батьківський комітет ЗЗСО визначає його функцію у державно-громадській системі управління загальноосвітнім закладом.

1.2. Батьківський комітет школи є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання у ЗЗСО.

1.3. У своїй діяльності батьківський комітет навчального закладу керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про об’єднання громадян», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом навчального закладу, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами з прав дитини. 1.4. Рішення про заснування батьківського комітету закладу приймаються на загальних зборах батьків закладу.

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності.

2.1. Метою діяльності батьківського комітету ЗЗСО є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування школи, у відповідних державних органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

2.2. Основними завданнями батьківського комітету є сприяння створенню умов для:
– формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції;
– становлення учнівського самоврядування;
– виховання в учнів шанобливого ставлення до державних символів, символіки школи;
– формування загальнолюдської культури і моралі;
– захисту і збереження життя і здоров’я дітей;
– здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти;
– запобігання бездоглядності дітей у вільний від уроків час;
– всебічного зміцнення зв’язків між родинами та школою з метою встановлення єдності виховного впливу на дітей;
– залучення батьківської громадськості до профорієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;
– організація роботи з розповсюдження правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;
– вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази школи та її благоустрою;
– сприяння підвищенню авторитету вчителя.

3. Основними принципами діяльності батьківського комітету школи є:
– законність;
– гласність;
– колегіальність;
– толерантність;
– виборність;
– організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;
– підзвітність і відповідальність перед загальними батьківськими зборами.

4. Організація роботи батьківського комітету школи

4.1. Батьківський комітет школи формується з представників батьківських комітетів класів та педагогічних працівників ЗЗСО терміном на один навчальний рік.

4.2. Кількісний та якісний склад батьківського комітету ЗЗСО визначається рішенням загальношкільних батьківських зборів.

4.3. Із складу батьківського комітету обираються голова, секретар, скарбник фонду допомоги школи.

4.4. Батьківський комітет складає план роботи на навчальний рік, керуючись завданнями, що стоять перед школою, відповідно до плану роботи ЗЗСО, який включає усі напрямки організації освітнього процесу та погоджує його з директором школи (батьківські комітети класів – з класним керівником).

4.5. Батьківський комітет приймає свої рішення більшістю голосів при наявності на засіданні не менше половини членів комітету.

4.6. Загальношкільний батьківський комітет скликає збори (конференцію) батьків не рідше 2 разів на рік (класні батьківські збори проводяться не рідше 4 разів на рік).

4.7. Кількість делегатів на конференцію від кожного класу встановлюється батьківським комітетом школи.

4.8. Батьківський комітет школи звітує про свою роботу перед загальношкільними зборами батьків (батьківські комітети класів – перед зборами батьків учнів класу та батьківськими комітетами) один раз на рік – в день виборів нового складу комітетів.

4.9. Комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови комітету і передаються за актом новому складу комітетів.

5. Права та обов’язки батьківського комітету.

5.1. Комітети мають право:
– брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які опинилися в складних умовах проживання;
– встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги школі, захисту здоров’я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у ЗЗСО;
– звертатися до директора, класного керівника, педагогічної ради та ради ЗЗСО щодо роз’яснення стану і перспектив роботи та з окремих питань, що турбують батьків;
– за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;
– скликати позачергові батьківські збори (конференції);
– створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства;
– контролювати надходження і розподіл грошей;
– брати участь у вирішенні питань, передбачених статутом цих фондів;
– надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів, змагань тощо)
– сприяти покращенню харчування учнів;
– сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування начального закладу;
– сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності ЗЗСО;
– бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.

5.2. Комітети зобов’язані:
– виконувати плани роботи, затверджені головою батьківського комітету;
– вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в справах закладу та передаються актом новообраному комітету;
– надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора закладу або відповідального органа управління освітою;
– залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;
– організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у навчальному закладі з метою збереження життя і здоров’я учнів;
– у разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями).

5.3. Голова комітету закладу має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації учнів.

Кiлькiсть переглядiв: 115