Виховна година «Закон і ми»

Мета: ознайомити учнів з основними питаннями зако­нодавства щодо підлітків та молоді, з найбільш поширеними прикладами правопорушень серед молоді з метою їх попередження серед учнів школи; виховувати в учнів правову свідомість.

Обладнання: роздавальний матеріал (роздруковані картки із запитаннями за темою заняття).

Хід заняття

Розповідь вчителя.

Усі люди зв'язані з певним соціальним середовищем, в якому вони народжуються і формуються. Поза соціаль­ним середовищем, поза суспільством людина немислима. Як кожний ставиться до середовища — питання важливе і для суспільства, і для окремої особи.

Соціальне середовище постає перед людиною в конк­ретній історичній формі — як усталений спосіб життя, як створені суспільством соціальні, матеріальні й духовні цін­ності, як спосіб та умови їх виробництва, розподілу і спо­живання.

Соціальне середовище — це уклад життя людей, що включає їхню працю, суспільно-політичну діяльність, по­бут, рівень добробуту, дозвілля, духовну атмосферу сус­пільства, систему пануючих ідеалів, законів, звичаїв, тра­дицій. Воно становить не просто соціальний фон, на якому діє людина, а всю систему життєдіяльності суспільства, що активно включає особу в соціальні зв'язки. Тому людина не може не виявляти свого ставлення до способу життя, до соціального середовища. І своєю поведінкою вона підтри­мує, зміцнює його або ж, навпаки, послаблює.

Для свого успішного функціонування те чи інше сус­пільство потребує підтримки кожним усталеного способу життя, його законів, ідеалів, звичаїв, традицій, соціальних інститутів, форм праці, виробництва і розподілу. Під впли­вом соціальних потреб ще на світанку історії, в первісно­му суспільстві, склалися прості норми людської поведінки, які зобов'язували всіх членів общини поважати і практично підтримувати усталені громадські порядки.

В інтересах збереження існуючої системи суспільних відносин держава створює право — систему законів, вико­нання яких зберігає і зміцнює соціальне середовище, спосіб життя.

Додержання законів забезпечується примусовою силою держави — армією, судом, органами охорони громадського порядку.

Але суспільство потребує ще й моральної підтримки цих законів — їх морального виправдання, добровільного додер­жання. Неповага до них розцінюється і як порушення норм моралі.

Із правовими питаннями ми зустрічаємось часто. Помил­ковою є думка, ніби сфера застосування права обмежується покаранням осіб, які вчинили різні правопорушення. Бага­то хто з учнів дивується, дізнавшись, що наші повсякденні вчинки часто мають правову оцінку.

Право, закони супроводжують людину все її життя. Щоб уміло і правильно користуватись своїми правами і добре виконувати свої обов'язки, не порушуючи прав і законних інтересів інших, треба знати закони. Звичайно, у вашому віці неможливо знати детально всі закони. Але основне, що стосується вас, ви повинні знати.

Це і є метою нашої години спілкування.

Запитання до учнів.

Учитель роздає роздруковані картки із запитаннями і просить учнів по черзі зачитати по одному запитанню й відповісти на нього.

Учитель коригує й доповнює відповіді учнів.

Орієнтовний перелік запитань:

1. На яких принципах у нашому суспільстві ґрунтується право? (На принципах моралі.)

2. Яку відповідальність за свої аморальні вчинки несе лю­дина віком до 14 років? (Вона несе відповідальність перед школою, товаришами, сім'єю. При неодноразових порушеннях можлива відповідальність перед комісією у справах неповнолітніх).

3. Яку юридичну відповідальність несе людина в 14 років? (У 14 років настає кримінальна відповідальність за вчи­нення ряду злочинів: вбивство, заподіяння тілесних уш­ коджень, зґвалтування, пограбування, розбій, крадіжка, злісне і особливо злісне хуліганство, розкрадання вогне­пальної зброї, боєприпасів, наркотичних речовин, умис­не вчинення дій, що можуть викликати аварію потяга, умисне знищення або пошкодження майна.)

4. Яка відповідальність настає в 15 років? (Майнова від­повідальність за заподіяння майнової шкоди.)

5. Яка відповідальність настає в 16 років? (Кримінальна, відповідальність за всі види злочинів.)

6. Яка відповідальність настає з 18 років? (18 років — це повне цивільне повноліття, коли настає відповідаль­ність за всіма законами.)

7. Які ви знаєте органи правопорядку? (Суд, арбітраж, ор­гани внутрішніх справ.)

8. Що таке хуліганство? (Це умисні дії, що грубо порушу­ють громадський порядок і виражають неповагу до сус­пільства.)

9. Як карається законом хуліганство? (Позбавленням воліна строк до 1 року, або виправними роботами на той же строк, або грошовим штрафом, а злісне хуліганс­ тво — позбавленням волі на строк від 1 до 5 років.)

10. Чи були ви коли-небудь свідками хуліганства?

11. Чи допускав хтось із вас хуліганські дії щодо інших людей?

12. Що для кожного з вас є найбільшим злочином?

13. У якому, законодавчому документі нашої держави за­кріплено право на освіту? (У Конституції України.)

14. А в яких документах викладені обов'язки учнів? (У «Законі про освіту», Статуті школи, Правилах для учнів.)

15. Які є Правила для учнів?

16. Чи може учень працювати у вільний від навчання час (на канікулах)? З якого віку? Що для цього потрібно? Чи знаєте ви, куди звернутись? (Так, може. З 14 років. Для цього потрібні заява батьків, дозвіл школи. Зверта­тися можна у соціальний відділ для молоді або в інспек­цію у справах неповнолітніх.)

17. Які правопорушення найчастіше бувають у нашій школі?

18. Якщо ви стоїте на шкільному обліку як схильні до пра­вопорушень, чи знаєте ви, як треба себе поводити, щоб вас зняли з обліку?

19. Що розуміється в адміністративному законодавстві під терміном «громадське місце»? (Вулиці, вокзали, кіноте­атри, театри, магазини, установи, бібліотеки, музеї, салони громадських видів транспорту, житлові будин­ки, подвір'я житлових будинків, школи тощо.)

20. Назвіть кілька прикладів протизаконної поведінки в громадських місцях.

21. Проаналізуйте ситуацію (на вибір):

а) Користуючись тим, що в шкільному коридорі нікого не було, учень порвав чудову фотогазету, що висіла на стіні. Чи порушив цей учень правила поведінки в громадському місці, враховуючи те, що у скоєному вчинку він не признався?

б) Один з учнів школи ненавмисне розбив шибку у вікні коридору. І хоч цього ніхто не бачив, хлопчик сказав про свій вчинок класному керівникові й однокласни­кам. Прийшовши додому, схвильований хлопчик роз­повів про неприємну подію батькам. Тато дістав шибку потрібного розміру, наступного дня учень приніс її в школу. Техпрацівники допомогли вставити шибку. Як ви вважаєте, цей вчинок є порушенням поведінки в громадському місці?

22. Чи є серед ваших знайомих працівники міліції?

23. Чи міг би ти стати на захист людини, яку б'ють, грабу­ють чи хочуть вбити?

24. Що означає «охороняти природу»? (Не допускати та кого впливу на навколишнє середовище, яке погіршува­ло б його. Здійснювати заходи проти викидів шкідли­вих газів в атмосферу, шкідливих стічних вод у річки, озера, моря. Виправляти помилки, допущені людьми в минулому: очищати річки й озера, відновлювати ліси, зберігати зникаючі види тварин і рослин.)

25. Що таке власність неповнолітніх? (Деякі особисті речі — одяг, книги та інше.)

26. У яких випадках підліток може розпоряджатися цінним власним майном, наприклад будинком, дачею, автомо­білем? (У випадках спадку, даруванні власності підліт­ка може бути будь-яке майно. Підліток, як і повноліт­ній, може володіти, користуватися, розпоряджатися цим майном.)

27. Які ви знаєте основні обов'язки батьків і дітей? (Обов'язок батьків — виховувати дітей, піклуватися про їхній фізичний і моральний розвиток, підготовку їх до праці. Батьки зобов'язані утримувати своїх неповнолітніх дітей, а в разі потреби — повнолітніх непрацездат­них дітей. Обов'язок дітей — піклуватися про батьків. У разі, якщо батьки непрацездатні й потребують допо­моги, повнолітні працездатні діти їх утримують.)

28. Де, коли, у яких випадках кожній людині в житті можуть стати у нагоді юридичні знання? (Коли людина сама поруши­ла закон або коли допущено порушення закону щодо неї.)

29. Порівняйте дві галузі знань: медицину і правознавство. Скажіть, що спільне ви бачите між ними? (В обох галузях лікують людей: медицина лікує тіло, а правознавс­тво — розум, вчинки людей.)

Заключне слово вчителя.

Не за горами час, коли ви закінчите школу і вступите у самостійне життя. Від вас вимагається успішно займати­ся дорученою справою, бути відповідальними, виконувати громадянські обов'язки — хорошого трудівника, захисника Вітчизни, патріота, борця з недоліками і зловживаннями в суспільстві, господаря багатств країни, сім'янина. Державі будуть важливі ваші думки, пропозиції щодо проектів зако­нодавчих актів, які виносяться на широке обговорення. При цьому корисно поповнювати свої правові знання. Особливо важливим є зміцнення готовності боротися зі злом, непри­миренність до того, що заважає нам жити. Усе це потрібно громадянинові України.

Кримінальна відповідальність неповнолітніх

Мета: З'ясувати суть поняття кримінальна відповідальність неповнолітніх. Розвивати знання про відповідальність своїх дій у житті, розвива­ти уміння брати приклад з хорошої поведінки підлітків. Збагачувати словниковий запас дітей. Виховувати почуття відповідальності за свої дії.

Обладнання: Конституція України, Криміналь­ний кодекс України.

Хід бесіди

1. Вступна частина.

2.Організація дітей до роботи.

3. Ознайомлення з темою і метою бесіди. Вступне слово вчителя.

Тема нашої бесіди «Кримінальна відповідальність неповнолітніх». Ви вже дорослі діти і повинні знати про кримінальну відповідальність, повинні вміти розібратися в життєвих ситуаціях. Ось про це ми сьогодні з вами поговоримо.

— Що ж таке кримінальна відповідальність?

(Діти висловлюють свої думки).

Кримінальна відповідальність — це обов'язок осо­би дати звіт про свої дії уповноваженим на те дер­жавним органам (зізнання попереднього розслідуван­ня прокуратури, суду), а також перетерпіти певні об­меження, страждання, відчути примусову дію кримі­нального закону. Частиною кримінальної відповідаль­ності є застосування покарання щодо винного.

Кримінальна відповідальність, як і кожний вид юридичної відповідальності, ґрунтується на консти­туційному принципі законності. Це означає, що кри­мінальній відповідальності і покаранню підлягає ли­ше особа, винна у вчиненні злочину.

— Що таке злочин?

(Діти висловлюють свої думки).

Злочин — це суспільно небезпечне діяння, вияв­лене або в дії, або у бездіяльності. Злочин полягає в активних діях(крадіжка чужих речей, вчинення тілесних ушкоджень іншим людям).

— Як же бути, коли вчинено злочин?

(Діти висловлюють свої думки).

Повідомлення про злочин є важливою умовою бо­ротьби зі злочинністю і засобом запобігання їй, свідчить про громадську зрілість людини. Воно не має нічого спільного з таким негативним явищем, як наклеп. Ябіда ніколи не виступить відкрито проти недоліків, а таємно обговорюватиме їх за спиною своїх товаришів.

Якщо людина напевно знає про підготовлений або вчинений злочин, повідомити про який зобов'язує за­кон, але все-таки не виконує цього обов'язку, вона підлягає кримінальній відповідальності.

Деякі інші види пасивної поведінки є злочинною бездіяльністю (неподання водієм допомоги людині, яка постраждала під час автомобільної аварії, непо­дання капітаном судна допомоги людям, які гинуть у воді).

— Що ж чинять з особою, яка вчинила злочин?

(Діти висловлюють свої думки).

— Особа, яка вчинила злочин, підлягає криміналь­ній відповідальності і покаранню. Кримінальне пока­рання застосовується тільки за вироком суду й відповідно до закону.

— З якого віку може нести особа кримінальну відповідальність?

— Вік, з досягненням якого настає кримінальна відповідальність за злочин, — 16 років.

Однак за вбивство, зумисне заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинили розлад здоров'я, зґвалту­вання, розбійний напад, крадіжку, злісне хуліганство, зумисне знищення або пошкодження державного майна чи майна громадян, що призвело до тяжких наслідків, а також за умисне вчинення дій, які можуть виклика­ти аварію, відповідальність настає з 14 років.

— Як бути, якщо підлітку ще немає 14 років, а він учинив суспільно-небезпечне, заборонене законом діяння, наприклад — украв?

(Діти висловлюють свої думки).

Щодо такого підлітка застосовуються примусові заходи виховного характеру або заходи громадського впливу.

На жаль, 14 – 16-річні підлітки не завжди знають, що вони вже можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності.

Підстави і принципи кримінальної відповідальності визначаються кримінальним правом. Кримінальнеправо є системою юридичних норм, встановленою Верховною Радою України, які визначають не лише принципи і підстави кримінальної відповідальності, а й те, які суспільно небезпечні діяння є злочинами іякі покарання можуть бути застосовані до осіб, котрі вчинять злочин. І серед дорослих, і серед дітей широко розповсюджена хибна думка, що закон за скоєний підлітком злочин ніяких серйозних заходів не передбачає, що неповнолітні користуються в цій сфері особливими привілеями і пільгами. Позиція кримінальної відповідальності інша.

Неповнолітні несуть кримінальну відповідальність на тих же правах, що й дорослі злочинці.

Гуманізм зовсім не означає потурання. Кримінальний кодекс України не надає пільги неповнолітнім. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх передбачені цим кодексом також.

Високий рівень дитячої злочинності у Японії. Поряд зі швидким кількісним зростанням звертає на себе особливу увагу й інша особливість дитячої злочин­ності. З кожним роком вона стає більш організова­ною і груповою, зростає число неповнолітніх реци­дивістів, виникають більш нові її небезпечні форми.

У найбільшому місті Токіо зареєстровано 569 юнацьких банд, які налічують у своєму складі близь­ко З0 тисяч підлітків.

Банди в Англії («Тедді-Бойз», «Вовчі зграї») наво­дять жах і тероризують місцеве населення.

Ви дивитесь іноземні фільми на цю тему. Які по­чуття вони викликають у вас?

(Діти розповідають).

Ліквідація злочинності й правопорушень серед не­повнолітніх є складовою і невід'ємною частиною за­гальної проблеми викорінення злочинності в нашій країні.

— Чи є в нас умови для розвитку дитячої злочин­ності?

(Діти відповідають).

— Ми намагаємося не допустити злочинності серед неповнолітніх. У школах створені всі умови длянавчання і відпочинку.

(Діти розповідають).

— Які кінофільми ви дивились про боротьбу з дитячою злочинністю?

— Згадайте, в яких фільмах діти, завдяки старанній роботі кримінальних органів (осіб), ставали направильний шлях?

Підсумовуючи бесіду, розглянемо декілька ситуа­цій.

1. З тих чи інших причин ви зустрічаєтесь з гуртом підлітків, які пропонують вам закурити або понюхати... Як ви вчините в цьому випадку?

2. У лісі, на галявині, зібралися молоді люди погуляти, розпиваючи спиртні напої. Як ви вчините?

— Які прислів'я на цю тему знаєте?

— Хто знає гуморески про негативні наслідки після надмірного вживання алкоголю?

— Був вечір, зустріч з випускниками в школі «N». Після концерту самодіяльності розпочалися танці.Раптом у дверях зали з'явилося кілька хлопців напідпитку. Один з них, грубо розштовхуючи хлопців,підійшов до дівчини і буквально потягнув її танцювати. Вона відмовилася. У відповідь пролунала нецензурна лайка. За дівчину заступився її товариш з класу. П'яний розмахнувся, вдарив хлопця по обличчю, і той упав.

(Висловити думки про цю ситуацію).

— Де були правильні вчинки, а де неправильні? Вчинок п'яного — це хуліганство. А хуліганство — це злочин.

Дуже важкий час переживає наша країна. Невчасна виплата зарплати, безробіття приводять до того, що підлітки стають на шлях крадіжок у держави, у людей, особливо літніх. А в цей час земля заростає бур'янами. Попрацюйте на землі — вона вам віддячить.

Діти! Я вам бажаю, щоб ви були розумними, працьовитими, стриманими, добрими, робили лише добро. Дякую, що ви взяли активну участь у бесіді.

Кiлькiсть переглядiв: 398